<-
Apache > HTTP Sunucusu > Belgeleme > Sürüm 2.4 > Modüller

Hızlı Yönerge Kılavuzu

Mevcut Diller:  de  |  en  |  es  |  fr  |  ja  |  ko  |  tr  |  zh-cn 

Bu hızlı yönerge kılavuzunda Apache yapılandırma yönergelerinin kullanımı, öntanımlı değerleri, durumu ve bağlamı gösterilmiştir. Bunların her biri hakkında ayrıntılı bilgi almak için Yönerge Sözlüğüne bakınız.

İlk sütunda yönergenin ismi ve kullanımı belirtilmiştir. İkinci sütunda yönergenin varsa öntanımlı değeri gösterilmiştir. Eğer öntanımlı değer sütuna sığmayacak kadar uzunsa sığmayan kısmı kırpılıp yerine “+” imi konmuştur.

Aşağıda sağdaki gösterge tablolarına uygun olarak, üçüncü sütunda yönergenin kullanımına izin verilen bağlamlar, dördüncü sütunda ise yönergenin durumu gösterilmiştir.

 A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X 
ssunucu geneli
ksanal konak
ddizin
h.htaccess
ÇÇekirdek
MMPM
TTemel
EEklenti
DDeneysel
HHarici
AcceptFilter protocol kabul_süzgecisÇ
Bir protokolün dinleyici soketleri için en iyilemeleri ayarlar
AcceptPathInfo On|Off|Default Default skdhÇ
Dosya isminden sonra belirtilen yol verisini kabul veya reddeder.
AccessFileName filename [filename] ... .htaccess skÇ
Dağıtık yapılandırma dosyasının ismi belirtilir.
Action action-type cgi-script [virtual]skdhT
Activates a CGI script for a particular handler or content-type
AddAlt metin dosya [dosya] ...skdhT
Dosyaya göre seçilen simgenin yerinde gösterilecek metni belirler.
AddAltByEncoding metin MIME-kodlaması [MIME-kodlaması] ...skdhT
Dosyanın MIME kodlamasına göre seçilen simgenin yerinde gösterilecek metni belirler.
AddAltByType metin MIME-türü [MIME-türü] ...skdhT
Dosyanın MIME türüne göre seçilen simgenin yerinde gösterilecek metni belirler.
AddCharset charset extension [extension] ...skdhT
Maps the given filename extensions to the specified content charset
AddDefaultCharset On|Off|karküm Off skdhÇ
Bir yanıtın içerik türü text/plain veya text/html olduğunda eklenecek öntanımlı karakter kümesi parametresini belirler.
AddDescription metin dosya [dosya] ...skdhT
Bir dosya için gösterilecek açıklama belirtilir.
AddEncoding encoding extension [extension] ...skdhT
Maps the given filename extensions to the specified encoding type
AddHandler handler-name extension [extension] ...skdhT
Maps the filename extensions to the specified handler
AddIcon simge isim [isim] ...skdhT
Bir dosya için gösterilecek simgeyi dosya adına göre belirler.
AddIconByEncoding simge MIME-kodlaması [MIME-kodlaması] ...skdhT
Bir dosya için gösterilecek simgeyi dosyanın MIME kodlamasına göre belirler.
AddIconByType simge MIME-türü [MIME-türü] ...skdhT
Bir dosya için gösterilecek simgeyi dosyanın MIME türüne göre belirler.
AddInputFilter filter[;filter...] extension [extension] ...skdhT
Maps filename extensions to the filters that will process client requests
AddLanguage language-tag extension [extension] ...skdhT
Maps the given filename extension to the specified content language
AddModuleInfo module-name stringskE
Adds additional information to the module information displayed by the server-info handler
AddOutputFilter filter[;filter...] extension [extension] ...skdhT
Maps filename extensions to the filters that will process responses from the server
AddOutputFilterByType filter[;filter...] media-type [media-type] ...skdhT
assigns an output filter to a particular media-type
AddType media-type extension [extension] ...skdhT
Maps the given filename extensions onto the specified content type
Alias URL-yolu dosya-yolu | dizin-yoluskT
URL’leri dosya sistemi konumlarıyla eşler.
AliasMatch düzenli-ifade dosya-yolu|dizin-yoluskT
URL’leri dosya sistemi konumlarıyla düzenli ifadeleri kullanarak eşler.
Allow from all|host|env=[!]env-variable [host|env=[!]env-variable] ...dhE
Controls which hosts can access an area of the server
AllowCONNECT port[-port] [port[-port]] ... 443 563 skE
Ports that are allowed to CONNECT through the proxy
AllowEncodedSlashes On|Off|NoDecode Off skÇ
Kodlanmış dosya yolu ayracı içeren URL’lere izin verilip verilmeyeceğini belirler.
AllowMethods reset|HTTP-method [HTTP-method]... reset dD
Restrict access to the listed HTTP methods
AllowOverride All|None|yönerge-türü [yönerge-türü] ... None (2.3.9 ve sonr +dÇ
.htaccess dosyalarında bulunmasına izin verilen yönerge türleri belirtilir.
AllowOverrideList None|yönerge [yönerge-türü] ... None dÇ
.htaccess dosyalarında izin verilecek yönergeler tek tek belirtilir
Anonymous user [user] ...dhE
Specifies userIDs that are allowed access without password verification
Anonymous_LogEmail On|Off On dhE
Sets whether the password entered will be logged in the error log
Anonymous_MustGiveEmail On|Off On dhE
Specifies whether blank passwords are allowed
Anonymous_NoUserID On|Off Off dhE
Sets whether the userID field may be empty
Anonymous_VerifyEmail On|Off Off dhE
Sets whether to check the password field for a correctly formatted email address
AsyncRequestWorkerFactor factorsM
Limit concurrent connections per process
AuthBasicAuthoritative On|Off On dhT
Sets whether authorization and authentication are passed to lower level modules
AuthBasicFake off|username [password]dhT
Fake basic authentication using the given expressions for username and password
AuthBasicProvider provider-name [provider-name] ... file dhT
Sets the authentication provider(s) for this location
AuthBasicUseDigestAlgorithm MD5|Off Off dhT
Check passwords against the authentication providers as if Digest Authentication was in force instead of Basic Authentication.
AuthDBDUserPWQuery querydE
SQL query to look up a password for a user
AuthDBDUserRealmQuery querydE
SQL query to look up a password hash for a user and realm.
AuthDBMGroupFile file-pathdhE
Sets the name of the database file containing the list of user groups for authorization
AuthDBMType default|SDBM|GDBM|NDBM|DB default dhE
Sets the type of database file that is used to store passwords
AuthDBMUserFile file-pathdhE
Sets the name of a database file containing the list of users and passwords for authentication
AuthDigestAlgorithm MD5|MD5-sess MD5 dhE
Selects the algorithm used to calculate the challenge and response hashes in digest authentication
AuthDigestDomain URI [URI] ...dhE
URIs that are in the same protection space for digest authentication
AuthDigestNonceLifetime seconds 300 dhE
How long the server nonce is valid
AuthDigestProvider provider-name [provider-name] ... file dhE
Sets the authentication provider(s) for this location
AuthDigestQop none|auth|auth-int [auth|auth-int] auth dhE
Determines the quality-of-protection to use in digest authentication
AuthDigestShmemSize size 1000 sE
The amount of shared memory to allocate for keeping track of clients
AuthFormAuthoritative On|Off On dhT
Sets whether authorization and authentication are passed to lower level modules
AuthFormBody fieldnamedT
The name of a form field carrying the body of the request to attempt on successful login
AuthFormDisableNoStore On|Off Off dT
Disable the CacheControl no-store header on the login page
AuthFormFakeBasicAuth On|Off Off dT
Fake a Basic Authentication header
AuthFormLocation fieldnamedT
The name of a form field carrying a URL to redirect to on successful login
AuthFormLoginRequiredLocation urldT
The URL of the page to be redirected to should login be required
AuthFormLoginSuccessLocation urldT
The URL of the page to be redirected to should login be successful
AuthFormLogoutLocation uridT
The URL to redirect to after a user has logged out
AuthFormMethod fieldnamedT
The name of a form field carrying the method of the request to attempt on successful login
AuthFormMimetype fieldnamedT
The name of a form field carrying the mimetype of the body of the request to attempt on successful login
AuthFormPassword fieldnamedT
The name of a form field carrying the login password
AuthFormProvider provider-name [provider-name] ... file dhT
Sets the authentication provider(s) for this location
AuthFormSitePassphrase secretdT
Bypass authentication checks for high traffic sites
AuthFormSize sizedT
The largest size of the form in bytes that will be parsed for the login details
AuthFormUsername fieldnamedT
The name of a form field carrying the login username
AuthGroupFile file-pathdhT
Sets the name of a text file containing the list of user groups for authorization
AuthLDAPAuthorizePrefix prefix AUTHORIZE_ dhE
Specifies the prefix for environment variables set during authorization
AuthLDAPBindAuthoritativeoff|on on dhE
Determines if other authentication providers are used when a user can be mapped to a DN but the server cannot successfully bind with the user's credentials.
AuthLDAPBindDN distinguished-namedhE
Optional DN to use in binding to the LDAP server
AuthLDAPBindPassword passworddhE
Password used in conjuction with the bind DN
AuthLDAPCharsetConfig file-pathsE
Language to charset conversion configuration file
AuthLDAPCompareAsUser on|off off dhE
Use the authenticated user's credentials to perform authorization comparisons
AuthLDAPCompareDNOnServer on|off on dhE
Use the LDAP server to compare the DNs
AuthLDAPDereferenceAliases never|searching|finding|always always dhE
When will the module de-reference aliases
AuthLDAPGroupAttribute attribute member uniquemember +dhE
LDAP attributes used to identify the user members of groups.
AuthLDAPGroupAttributeIsDN on|off on dhE
Use the DN of the client username when checking for group membership
AuthLDAPInitialBindAsUser off|on off dhE
Determines if the server does the initial DN lookup using the basic authentication users' own username, instead of anonymously or with hard-coded credentials for the server
AuthLDAPInitialBindPatternregex substitution (.*) $1 (remote use +dhE
Specifies the transformation of the basic authentication username to be used when binding to the LDAP server to perform a DN lookup
AuthLDAPMaxSubGroupDepth Number 10 dhE
Specifies the maximum sub-group nesting depth that will be evaluated before the user search is discontinued.
AuthLDAPRemoteUserAttribute uiddhE
Use the value of the attribute returned during the user query to set the REMOTE_USER environment variable
AuthLDAPRemoteUserIsDN on|off off dhE
Use the DN of the client username to set the REMOTE_USER environment variable
AuthLDAPSearchAsUser on|off off dhE
Use the authenticated user's credentials to perform authorization searches
AuthLDAPSubGroupAttribute attributedhE
Specifies the attribute labels, one value per directive line, used to distinguish the members of the current group that are groups.
AuthLDAPSubGroupClass LdapObjectClass groupOfNames groupO +dhE
Specifies which LDAP objectClass values identify directory objects that are groups during sub-group processing.
AuthLDAPUrl url [NONE|SSL|TLS|STARTTLS]dhE
URL specifying the LDAP search parameters
AuthMerging Off | And | Or Off dhT
Controls the manner in which each configuration section's authorization logic is combined with that of preceding configuration sections.
AuthName auth-domaindhT
Authorization realm for use in HTTP authentication
AuthnCacheContext directory|server|custom-stringdT
Specify a context string for use in the cache key
AuthnCacheEnablesT
Enable Authn caching configured anywhere
AuthnCacheProvideFor authn-provider [...]dhT
Specify which authn provider(s) to cache for
AuthnCacheSOCache provider-name[:provider-args]sT
Select socache backend provider to use
AuthnCacheTimeout timeout (seconds)dhT
Set a timeout for cache entries
<AuthnProviderAlias baseProvider Alias> ... </AuthnProviderAlias>sT
Enclose a group of directives that represent an extension of a base authentication provider and referenced by the specified alias
AuthType None|Basic|Digest|FormdhT
Type of user authentication
AuthUserFile file-pathdhT
Sets the name of a text file containing the list of users and passwords for authentication
AuthzDBDLoginToReferer On|Off Off dE
Determines whether to redirect the Client to the Referring page on successful login or logout if a Referer request header is present
AuthzDBDQuery querydE
Specify the SQL Query for the required operation
AuthzDBDRedirectQuery querydE
Specify a query to look up a login page for the user
AuthzDBMType default|SDBM|GDBM|NDBM|DB default dhE
Sets the type of database file that is used to store list of user groups
<AuthzProviderAlias baseProvider Alias Require-Parameters> ... </AuthzProviderAlias> sT
Enclose a group of directives that represent an extension of a base authorization provider and referenced by the specified alias
AuthzSendForbiddenOnFailure On|Off Off dhT
Send '403 FORBIDDEN' instead of '401 UNAUTHORIZED' if authentication succeeds but authorization fails
BalancerGrowth # 5 skE
Number of additional Balancers that can be added Post-configuration
BalancerInherit On|Off On skE
Inherit ProxyPassed Balancers/Workers from the main server
BalancerMember [balancerurl] url [key=value [key=value ...]]dE
Add a member to a load balancing group
BalancerPersist On|Off Off skE
Attempt to persist changes made by the Balancer Manager across restarts.
BrowserMatch düzifd [!]ort-değişkeni[=değer] [[!]ort-değişkeni[=değer]] ...skdhT
Ortam değişkenlerini HTTP kullanıcı arayüzüne göre belirler.
BrowserMatchNoCase düzifd [!]ort-değişkeni[=değer] [[!]ort-değişkeni[=değer]] ...skdhT
Ortam değişkenlerini HTTP kullanıcı arayüzünün harf büyüklüğüne duyarsız eşleşmelerine bağlı olarak belirler.
BufferedLogs On|Off Off sT
Günlük girdilerini diske yazmadan önce bellekte tamponlar
BufferSize integer 131072 skdhE
Maximum size in bytes to buffer by the buffer filter
CacheDefaultExpire seconds 3600 (one hour) skdhE
The default duration to cache a document when no expiry date is specified.
CacheDetailHeader on|off off skdhE
Add an X-Cache-Detail header to the response.
CacheDirLength length 2 skE
The number of characters in subdirectory names
CacheDirLevels levels 2 skE
The number of levels of subdirectories in the cache.
CacheDisable url-string | onskdhE
Disable caching of specified URLs
CacheEnable cache_type [url-string]skdE
Enable caching of specified URLs using a specified storage manager
CacheFile file-path [file-path] ...sD
Cache a list of file handles at startup time
CacheHeader on|off off skdhE
Add an X-Cache header to the response.
CacheIgnoreCacheControl On|Off Off skE
Ignore request to not serve cached content to client
CacheIgnoreHeaders header-string [header-string] ... None skE
Do not store the given HTTP header(s) in the cache.
CacheIgnoreNoLastMod On|Off Off skdhE
Ignore the fact that a response has no Last Modified header.
CacheIgnoreQueryString On|Off Off skE
Ignore query string when caching
CacheIgnoreURLSessionIdentifiers identifier [identifier] ... None skE
Ignore defined session identifiers encoded in the URL when caching
CacheKeyBaseURL URL http://example.com skE
Override the base URL of reverse proxied cache keys.
CacheLastModifiedFactor float 0.1 skdhE
The factor used to compute an expiry date based on the LastModified date.
CacheLock on|off off skE
Enable the thundering herd lock.
CacheLockMaxAge integer 5 skE
Set the maximum possible age of a cache lock.
CacheLockPath directory /tmp/mod_cache-lock +skE
Set the lock path directory.
CacheMaxExpire seconds 86400 (one day) skdhE
The maximum time in seconds to cache a document
CacheMaxFileSize bytes 1000000 skdhE
The maximum size (in bytes) of a document to be placed in the cache
CacheMinExpire seconds 0 skdhE
The minimum time in seconds to cache a document
CacheMinFileSize bytes 1 skdhE
The minimum size (in bytes) of a document to be placed in the cache
CacheNegotiatedDocs On|Off Off skT
Allows content-negotiated documents to be cached by proxy servers
CacheQuickHandler on|off on skE
Run the cache from the quick handler.
CacheReadSize bytes 0 skdhE
The minimum size (in bytes) of the document to read and be cached before sending the data downstream
CacheReadTime milliseconds 0 skdhE
The minimum time (in milliseconds) that should elapse while reading before data is sent downstream
CacheRoot directoryskE
The directory root under which cache files are stored
CacheSocache type[:args]skE
The directory root under which cache files are stored
CacheSocacheMaxSize bytes 102400 skdhE
The maximum size (in bytes) of an entry to be placed in the cache
CacheSocacheMaxTime seconds 86400 skdhE
The maximum time (in seconds) for a document to be placed in the cache
CacheSocacheMinTime seconds 600 skdhE
The maximum time (in seconds) for a document to be placed in the cache
CacheSocacheReadSize bytes 0 skdhE
The minimum size (in bytes) of the document to read and be cached before sending the data downstream
CacheSocacheReadTime milliseconds 0 skdhE
The minimum time (in milliseconds) that should elapse while reading before data is sent downstream
CacheStaleOnError on|off on skdhE
Serve stale content in place of 5xx responses.
CacheStoreExpired On|Off Off skdhE
Attempt to cache responses that the server reports as expired
CacheStoreNoStore On|Off Off skdhE
Attempt to cache requests or responses that have been marked as no-store.
CacheStorePrivate On|Off Off skdhE
Attempt to cache responses that the server has marked as private